Loading...

Velkommen

Om Jeløy-Seminaret

Non scholae, sed vitae discimus.


Jeløy-seminaret ble arrangert første gang i 2006, med advokatene Dag Robertsen og Stig Lunde som initiativtagere og arrangører.

Våre faglige bidragsytere, blant landets ledende jurister, har alltid levert aktuelle foredrag med stor praktisk nytteverdi, hovedsakelig innen spørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder både privat- og offentligrettslige spørsmål, sivilprosess og advokatetikk. Oppslutningen om seminarene har vært økende med svært positive tilbakemeldinger på det faglige og sosiale tilbudet.

Seminaret har hele tiden vært godkjent som obligatorisk etterutdanning for advokater.

Arrangørene driver Advokatfirma Lunde Robertsen AS i Moss.
 • Hotell Refsnes Gods

  I omkring 250 år har gjestfriheten sittet i høysetet på Refsnes, som helt siden i 1770-årene har vært i sentrum for selskapeligheten i distriktet. Stedets vakre beliggenhet på Jeløys vestside mot Oslofjorden, og det praktfulle utsyn, har nok gjort meget til at Refsnes Gods er blitt vist så stor interesse opp gjennom årene.

 • Hotell Refsnes Gods

  Gode konferanser krevergode lokaler.
  Her får vi den gode stemningen i et profesonellt miljø.

 • Hotell Refsnes Gods

  Hotellet kan tilby både enkelt- og dobbeltrom. Alle gjesteværelsene har delikate bad, TV, telefon og tilgang til trådløs internettsone.

FOREDRAGSHOLDERE 2018


Klikk bildene for mer informasjon.

Ingrid K. Høstmælingen
Advokat & Partner
Advokatfirmaet Wikborg Rein

Jens Edvin A. Skoghøy
Professor dr.juris
Universitetet i Tromsø

Harald Benestad Anderssen
Professor Ph.d
Handelshøyskoen BI

Ronny Lund
Advokat & Partner
Wiersholm

Program 2018


Fredag 19. Oktober

08:30 - 09:00
Registrering / Kaffe

09:00 - 10:00
Forberedelse til salg av næringseiendom
v/ Advokat Ingrid K. Høstmælingen
Uavhengig av verdi og struktur på en planlagt eiendomstransaksjon, bør dette forberedes – både ut fra et praktisk og juridisk perspektiv. Selger vil etter både avhendingslov og kjøpslov ha opplysningsplikt om salgsgjenstanden, og manglende oppfyllelse av denne kan skape utfordringer både i due diligence- og forhandlingsfase, og ikke minst etter gjennomført handel. Gode forberedelser vil også kunne gi selger en bedre posisjon i forhandlingene. Vi ser på hvilke forpliktelser som hviler på selger i en salgsprosess, og hvilke grep som er fornuftig å ta før eiendommen går i markedet.


10:00 - 11:00
Selgers Due diligence
v/ Advokat Ingrid K. Høstmælingen
Selgers due diligence er ikke et ensartet begrep, og er som fenomen relativt nytt i Norge. Det er ikke ofte det er nødvendig at selger setter egne rådgivere til å gjennomgå salgsgjenstanden i detalj, men det kan i enkelte mer strukturerte prosesser hvor store verdier er involvert være en fornuftig ressursbruk. Vi ser på hvordan en slik prosess kan legges opp, og også på ulike nivåer for selgers due diligence – enkelte elementer her vil nemlig også være relevant på helt enkle transaksjoner.

11:00 - 12:00
Næringsleie, fallgruver ved fremleie
v/ Advokat Ingrid K. Høstmælingen
Næringsleiekontrakter er normalt langvarige og uoppsigelige. Motposten til en slik langvarig forpliktelse til å leie arealer, er at leietaker har rett til å fremleie. Leietaker kan tenkes å ha behov for dette i perioder hvor leietakers virksomhet tar opp mindre areal enn det som leies, eller i perioder hvor leietaker rett og slett trenger inntektene i en periode. Den markedsmessige reguleringen innebærer at leietaker normalt kan fremleie arealene til andre – med utleiers samtykke, som ikke kan nektes uten saklig grunn. Men hva skal man som utleier tenke på når det gjelder fremleie, både når kontrakten skrives og i en aktuell fremleiesituasjon hvor leietaker spør om samtykke? Vi ser på de vanlige reguleringene knyttet til fremleie, og hva utleier skal være ekstra oppmerksom på.

12:00 - 13:00
Lunch

13:00 - 15:00
Hvilket ansvar har kontrollansvarlige etter plan- og bygningsloven overfor eiendomserververe etter Bori- og branncelledommen?
v/ Professor dr.juris Jens Edvin A. Skoghøy
I Rt. 2015 s. 276 A (Bori-dommen) kom Høyesterett under dissens (3 mot 2) til at erververe av fast eiendom under visse omstendigheter kan gjøre ansvar gjeldende på deliktsgrunnlag etter skadeserstatningsloven § 2-1 overfor tidligere eieres ansvarlige medhjelpere etter plan- og bygningsloven for brudd på deres plikter overfor kommunen ved utføring av byggetiltak. Hvilke vilkår som må være oppfylt for at en ansvarlig medhjelper skal hefte på deliktsgrunnlag overfor senere eiere av eiendommen, er imidlertid høyst uklart, og dette var temaet i HR-2017-1834-A (branncelledommen). Høyesterett kom her under dissens (4 mot 1) til at spørsmålet om det er grunnlag for deliktsansvar mot den ansvarlig kontrollerende, må bero på en konkret, «bredere avveining, hvor tapssituasjonen, karakteren av pliktbruddet og de interesser som beskyttes og håndhevingssynspunkter vil inngå». Bori-dommen ble søkt «isolert», og resultatet i denne ble begrenset til den faktiske situasjonen som forelå i den saken. I denne forelesningen blir disse gjennomgått, og det blir søkt trukket opp retningslinjer for hvor vi nå står.

15:00 - 16:00
Forholdet mellom prisavslag, utbedring og erstatning ved kjøp av fast eiendom som er beheftet med mangel
v/ Professor dr.juris Jens Edvin A. Skoghøy
Dersom en solgt fast eiendom er beheftet med mangel, kan kjøperen gjøre gjeldende ulike mangelsbeføyelser, som dels overlapper hverandre. I denne forelesningen blir vilkårene for prisavslag, utbedring og erstatning og forholdet mellom disse beføyelsene gjennomgått og drøftet. Prisavslag skal som utgangspunkt kompensere for redusert omsetningsverdi som følge av mangelen, mens erstatning skal kompensere for det økonomiske tapet som mangelen påfører kjøperen. Innenfor sin kontrollsfære har selgeren et objektivt erstatningsansvar med omvendt bevisbyrde for direkte tap. Etter Høyesteretts dom 9. mars 2017 er selgerens objektive kontrollansvar undergitt en forholdsmessighetsbegrensning. På denne måten er selgerens erstatningsansvar brakt i harmoni med reglene om prisavslag og utbedringsplikt.

16:00 - 17:00
Avhendingsloven § 3-9 annet punktum – hvor står vi nå?
v/ Professor Ph.d Harald Benestad Anderssen
Høyesterett har vært (over?) ivrige med å utpensle innholdet i vesentlighetskriteriet i avhendingsloven § 3-9 annet punktum. Sist ved dommen av 31. mai 2017 (HR-2017-1073-A). Men hvor langt har vi egentlig kommet i å forstå regelen? Hvor står vi i dag? Og har rettstilstanden blitt forenklet, eller bare forvirret, av Høyesteretts praksis?

17:00 - 18:00
Pause

18:00 - 19:00
Troskap til besvær – om intime relasjoner i avtalerettslig kontekst
v/ Professor Ph.d Harald Benestad Anderssen
Basert på Hålogaland lagmannsretts dom 25. januar 2018 (LH-2017-129425) kaster foredragsholderen seg ut på en reise gjennom tid og rom med et skråblikk for å finne svaret på spørsmålet: Hvor går avtalefrihetens grenser på kjønnsintimitetens område?

19:00 -
MiddagLørdag 20. Oktober

10:00 - 12:00
Konfliktløsning gjennom mekling
v/ Advokat (H) Ronny Lund
Mekling er en strukturert prosess for å løse konflikter. Mekling foregår ved at en nøytral tredjeperson hjelper parter som har en fastlåst konflikt til å finne en løsning de begge kan akseptere. De fleste konflikter kan mekles og Advokatforeningen har de senere årene utdannet en rekke advokater som har fått godkjenning som «Sertifisert mekler». Foredragsholderen vil innledningsvis behandle spørsmålet om når mekling bør velges og deretter om rollen som advokat i forkant og underveis i meklingen.

12:00 - 14:00
Mitt eller ditt ansvar – om vedlikeholdsplikt og erstatning for manglende ved likehold i eierseksjonssameier
v/ Professor Ph.d Harald Benestad Anderssen
1. januar 2018 trådte en ny eierseksjonslov i kraft. Sammenlignet med den tidligere eierseksjonsloven, har den nye loven langt mer utførlige regler om vedlikeholdsplikter, og erstatningsansvar ved eventuelt brudd på disse pliktene (lovens §§ 32-36). Men hvor går grensene i dag? Hva skal sameiet vedlikeholde og hva skal seksjonseierne selv vedlikeholde? Og hvem er ansvarlig hvis vedlikeholdet svikter? Dette, samt spørsmål om sameiets og seksjonseiernes forsikringer som kan dekke eventuelle skader, redegjøres det for i foredraget.
Historiske Jeløyseminar


2015

Seminaret ble avholdt 4. og 5. September på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Den gode prosess – advokatens arbeid med sivile rettssaker
 • Ansvarlig funksjonen i Plan og Bygningsloven - Hvor langt rekker ansvaret
 • «Eierskifteforsikring» - særlig med fokus på forsikrings- og kontraktsrettslige problem-stillinger som forsikringen foranlediger
 • Sivilombudsmannens rolle
 • Høyesteretts rolle og arbeidsmåte
 • Nye prinsipielle høyesterettsavgjørelser innenfor tingsrett
Forelesere var:
 • Per Racin Fosmark, Lagdommer, Borgarting lagmannsrett
 • Kine Elisabeth Steinsvik, Kst. Lagdommer, Borgarting Lagmannsrett
 • Harald Benestad Anderssen, Post.doc. Ph.D, Handelshøyskoen BI
 • Aage Thor Falkanger, Sivilombudsmann, Sivilombudsmannen
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett

2014

Seminaret ble avholdt 5. og 6. September på Hotell Refsnes Gods.

Temaene var:
 • Overtredelsesgebyr, Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)
 • Det offentliges erstatningsansvar
 • Heftelser i fast eiendom
 • Husleiekontrakter i næringsforhold
 • Krav til aktsom adferd for å unngå erstatningsansvar
 • Terskel for å klassifisere som mangel ved kjøp av fast eiendom
 • Fordeling av kostnader i eierseksjonssameier
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Leif Petter Madsen, Advokat(H) Wikborg Rein
 • Harald Benestad Anderssen, Stipendiat, Juridisk Fakultet, Universitet i Tromsø

2013

Seminaret ble avholdt 6. og 7. September på Hotell Refsnes Gods.

Temaene var:
 • Panterettslige emner knyttet til prioritet
 • Bevisbedømmelse i sivile saker
 • Praktisk mekling og rettsmekling
 • Forsikringsordninger og utenrettslige klageordninger i boligomsetningsprosessen
 • Mangler i eierseksjonssameier
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett
 • Harald Benestad Anderssen, Stipendiat, Juridisk Fakultet, Universitet i Tromsø

2012

Seminaret ble avholdt 7. og 8. September på Hotell Refsnes Gods.

Temaene var:
 • Bevissikring utenfor rettssak
 • Internasjonalt verneting
 • Prosedyre for domstolene
 • Erstatningsrettslig vern ved rådighetsinnskrenkning/ båndlegging av fast eiendom i relasjon til EMK
 • Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold
 • Praktisk håndtering av nedbemanningsprosesser
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett
 • Runar Homble, Advokat og Partner i Homble Olsby Advokatfirma AS

2011

Seminaret ble avholdt 2. og 3. September på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Tilrettelegging og salg av næringseiendom
 • Bruksordning tilknyttet privat veigrunn
 • Advokaters taushetsplikt samt prosedyrer ved Mekling og Rettsmekling
 • Urbant jordskifte
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Leif Petter Madsen, Advokat(H) Wikborg Rein
 • Ove Arne Flø, Jordskiftedommer, Akershus og Oslo Jordskifterett

2010

Seminaret ble avholdt 3. og 4. September på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Matrikkelloven
 • Byggesaksdelen i plan og bygningsloven
 • Myndighetsutøvelse, ugyldighet og erstatning i forbindelse med rettsregler om eierrådighet og samfunnskontroll
 • Aktiv saksstyring i sivile saker
 • Forbudet mot tilbakevirkende lovgivning
 • Tilkjennelse av saksomkostninger i sivile saker
Forelesere var:
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett

2009

Seminaret ble avholdt 28. og 29. August på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Kjøp av fast eiendom. Kontraktsbrudd og dekningssalg i et fallende eiendomsmarked
 • Oppgjørs- og sikkerhetsrutiner i en krisetid, herunder om sikring av meglerens vederlag
 • Privatrettslige forholds betydning i plan- og bygningsretten
 • Bruksendring i plan- og bygningsretten
 • Etikk og rettssikkerhet ved bruk av sakkyndige i sivile saker. Belyst med utgangspunkt i forsikringsselskapenes bruk av interne etterforskere
 • Arealplaners betydning for utmåling av erstatning ved ekspropriasjon
 • Betydningen av EMK i sivile saker
 • Fravær (uteblivelse) og oppfriskning etter ny tvistelov
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Trygve Bergsåker, Førsteamanuensis dr.juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett

2008

Seminaret ble avholdt 29. og 30. August på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Utviklingstrekk og nyere rettspraksis innen fast eiendoms rettsforhold – med hovedvekt på Avhendings- og Bustadoppføringslova
 • Eiendomsmegling – Enkeltspørsmål knyttet til eiendomsmeglerens omsorgsplikt og god meglerskikk
 • Dispensasjon etter plan- og bygningsloven
 • Juristroller og juristetikk i retten etter tvisteloven - dommere og advokater. Noen enkeltpunkter og problemstillinger
 • Adgangen til å fremlegge utenrettslige forklaringer som bevis i sivile saker
 • Domstolenes adgang etter tvisteloven til å avskjære bevis
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Trygve Bergsåker, Førsteamanuensis dr.juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett

2007

Seminaret ble avholdt 24. og 25. August på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Eiendomsprosjekter - Rettslige problemstillinger ved tilrettelegging og salg av nye boligprosjekter
 • Kommunale utbyggingsavtaler
 • Allmenhetens rettigheter i strandsonen
 • Rettsmidler etter ny tvistelov
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Trygve Bergsåker, Førsteamanuensis dr.juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett

2006

Seminaret ble avholdt 24. og 25. August på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Utvalgte emner fra Avhendingslova, med hovedvekt på ny rettspraksis
 • Utvalgte emner fra Bustadoppføringslova
 • Advokatetikk i relasjon til saksforberedelse og hovedforhandling i sivile saker
 • Ny tvistemålslov
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Trygve Bergsåker, Førsteamanuensis dr.juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Stein Husby, Sorenskriver ved Kongsberg TingrettPriser

OvernattingHotell Refsnes Gods, Moss (bestilles via kursarrangøren)Pris
18. oktoberEnkeltrom m/frokostkr 1 450,-
19. oktoberEnkeltrom m/ konferansepakke, 3 -retters Grande Meny fredag kveld, kaffe/te/vann og frukt i møterommet, lunsj med kalde og varme retter, gratis WIFI og parkering, mv.kr 2 640,-

KursavgiftInkludert kursdokumentasjonkr 5 900,-

For deltagere som ikke bor på hotellet kommer et tillegg til kursavgiften på kr 1.695,- som dekker møteromsleie, parkering, møteromservering samt lunsj og 3 retters Grande Meny fredag kveld.

PÅMELDING


Prior tempore, potior jure.