Loading...

Velkommen

Om Jeløy-Seminaret

Non scholae, sed vitae discimus.


Jeløy-seminaret ble arrangert første gang i 2006, med advokatene Dag Robertsen og Stig Lunde som initiativtagere og arrangører.

Våre faglige bidragsytere, blant landets ledende jurister, har alltid levert aktuelle foredrag med stor praktisk nytteverdi, hovedsakelig innen spørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder både privat- og offentligrettslige spørsmål, sivilprosess og advokatetikk. Oppslutningen om seminarene har vært økende med svært positive tilbakemeldinger på det faglige og sosiale tilbudet.

Seminaret har hele tiden vært godkjent som obligatorisk etterutdanning for advokater.

Arrangørene driver Advokatfirma Lunde Robertsen AS i Moss.
 • Hotell Refsnes Gods

  I omkring 250 år har gjestfriheten sittet i høysetet på Refsnes, som helt siden i 1770-årene har vært i sentrum for selskapeligheten i distriktet. Stedets vakre beliggenhet på Jeløys vestside mot Oslofjorden, og det praktfulle utsyn, har nok gjort meget til at Refsnes Gods er blitt vist så stor interesse opp gjennom årene.

 • Hotell Refsnes Gods

  Gode konferanser krevergode lokaler.
  Her får vi den gode stemningen i et profesonellt miljø.

 • Hotell Refsnes Gods

  Hotellet kan tilby både enkelt- og dobbeltrom. Alle gjesteværelsene har delikate bad, TV, telefon og tilgang til trådløs internettsone.

FOREDRAGSHOLDERE 2019


Klikk bildene for mer informasjon.

Leif Petter Madsen
Advokat (H), Partner
Wikborg Rein

Ola Ø. Nisja
Advokat (H), Partner
Wikborg Rein

Jens Edvin A. Skoghøy
Professor dr.juris
Universitetet i Tromsø

Harald Benestad Anderssen
Professor Ph.d
Handelshøyskoen BI

Ronny Lund
Advokat & Partner
Wiersholm

Program 2019


Fredag 18. Oktober

08:30 - 09:00
Registrering / Kaffe

09:00 - 10:00
Reviderte standard leieavtaler for næringslokaler - Hva er nytt?
v/ Advokat (H) Leif Petter Madsen
Siste utgave av standardkontrakten for leie av næringseiendom kom i januar 2019. I tillegg til revisjon av kjente standarder ble det også lansert flere nye avtaler. Revisjonen og de nye malene er utarbeidet på grunnlag av innspill og kommentarer fra brukerne og aktører i bransjen samt rettsutviklingen på området. Revisjonen innebærer ikke vesentlige materielle endringer, men flere justeringer og presiseringer er tilført. Foredraget behandler og kommenterer de viktigste nyhetene samt gir oss en oversikt over hvilke nye standarder som nå er «i markedet».


10:00 - 12:00
Riktig tvisteløsning: Hvordan kan vi løse tvister best mulig?
v/ Advokat (H) Ola Ø. Nisja
Tvisteløsning er mye mer enn det å gå i retten. I dette foredraget vil Ola snakke om praktiske temaer knyttet til forhandlinger, mekling, ordinær domstolsbehandling og voldgift. Han vil blant annet komme inn på spørsmål som hvordan tvisteløsningsprosesser kan bli mer kostnadseffektive og om vi rett slett og slett tenker litt for gammeldags når tvister oppstår.

12:00 - 13:00
Lunch

13:00 - 15:00
Hva danner gjeldende rett - herunder også om internasjonale traktaters rettskildestatus og betydningen av avgjørelser fra internasjonale klageorganer
v/ Professor dr.juris Jens Edvin A. Skoghøy
På lovregulerte områder utgjør loven vanligvis den tyngste rettskilden. Mange livsområder er imidlertid ikke lovregulerte, og selv om et område er lovregulert, følger det ikke alltid uten videre av selve lovbestemmelsen hva løsningen skal bli i det enkelte tilfellet. Skoghøy gjør nærmere rede for hvilke kilder som er relevante ved løsning av rettsspørsmål, samt hvordan kilder som peker i forskjellige retninger, skal avveies mot hverandre. Han vil også behandle spørsmål knyttet til internasjonale traktaters rettskildestatus i norsk rett.

15:00 - 17:00
Fortsatt uavklarte spørsmål i eierseksjonsjussen?
v/ Professor Ph.d Harald Benestad Anderssen
Da Stortinget vedtok ny eierseksjonslov våren 2017, ba de om at regjeringen også skulle fremme forslag til lovgivning for korttidslutleie av boligseksjoner, samt bestemmelser som sikrer lovens intensjon med ervervsbegrensing i boligsameier. Nye lovbestemmelser ble vedtatt i april og trer i kraft pr 1.1.2020. Foredraget gjennomgår de nye reglene i tillegg til andre utvalgte utfordringer i boligsammenslutninger, eks. el-biler, naborettslige forhold mv. Paralleller til borettslagsloven vil bli løpende kommentert.


19:00 -
MiddagLørdag 19. Oktober

10:00 - 12:00
Advokat, vær (for)beredt!
v/ Advokat (H) Ronny Lund
Det stilles en mengde krav til den praktiserende prosedyreadvokat, både i lovgivning og i de advokatetiske regler. En av disse kravene er advokatens plikt til å forberede seg. Omfanget av forberedelsen må avveis mot en rekke faktorer, bl.a. sakens størrelse, verdi for klienten og sannsynligheten for å vinne frem. Foredraget tar for seg hvilke krav til advokatens forberedelse som stilles, og på hvilket grunnlag. Deretter vil foredragsholder ved bruk av eksempler gå gjennom forberedelsen av en tvistesak fra konfliktsøk til dom. Deretter gjennomgås mulige konsekvenser av at forberedelsen ikke oppfyller de krav som stilles, herunder for advokatens eget salærkrav, for klientens krav på sakskostnader, og for et potensielt erstatningskrav fra egen klient.

12:00 - 14:00
Endringer i avhendingsloven - Tryggere bolighandel - for hvem?
v/ Professor Ph.d Harald Benestad Anderssen
Stortinget vedtok i mai endringer i avhendingsloven, som trer i kraft tidligst 1. juli 2020. "Det er merkelig at de kaller forslaget «Tryggere bolighandel», når forslaget snarere vil føre til det motsatte. Forslaget går ekstremt langt i å pålegge den ene parten i bolighandel ansvar og risiko" uttalte Harald Benestad Anderssen til DN, på vårparten. Utsagnet utdypes og begrunnes nærmere i foredraget som tar for seg endringene og hvilke konsekvenser disse får for kjøpere og selgere av boligeiendommer i Norge.
Historiske Jeløyseminar


2018

Seminaret ble avholdt 19. og 20. Oktober på Hotell Refsens Gods.

Temaene var:
 • Forberedelse til salg av næringseiendom
 • Selgers Due diligence
 • Næringsleie, fallgruver ved fremleie
 • Hvilket ansvar har kontrollansvarlige etter plan- og bygningsloven overfor eiendomserververe etter Bori- og branncelledommen?
 • Forholdet mellom prisavslag, utbedring og erstatning ved kjøp av fast eiendom som er beheftet med mangel
 • Avhendingsloven § 3-9 annet punktum – hvor står vi nå?
 • Troskap til besvær – om intime relasjoner i avtalerettslig kontekst
 • Konfliktløsning gjennom mekling
 • Mitt eller ditt ansvar – om vedlikeholdsplikt og erstatning for manglende ved likehold i eierseksjonssameier
Forelesere var:
 • Ingrid K. Høstmælingen, Advokat & Partner, Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Professor dr.juris, Universitetet i Tromsø
 • Harald Benestad Anderssen, Professor Ph.d, Handelshøyskoen BI
 • Ronny Lund, Advokat & Partner, Wiersholm

2015

Seminaret ble avholdt 4. og 5. September på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Den gode prosess – advokatens arbeid med sivile rettssaker
 • Ansvarlig funksjonen i Plan og Bygningsloven - Hvor langt rekker ansvaret
 • «Eierskifteforsikring» - særlig med fokus på forsikrings- og kontraktsrettslige problem-stillinger som forsikringen foranlediger
 • Sivilombudsmannens rolle
 • Høyesteretts rolle og arbeidsmåte
 • Nye prinsipielle høyesterettsavgjørelser innenfor tingsrett
Forelesere var:
 • Per Racin Fosmark, Lagdommer, Borgarting lagmannsrett
 • Kine Elisabeth Steinsvik, Kst. Lagdommer, Borgarting Lagmannsrett
 • Harald Benestad Anderssen, Post.doc. Ph.D, Handelshøyskoen BI
 • Aage Thor Falkanger, Sivilombudsmann, Sivilombudsmannen
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett

2014

Seminaret ble avholdt 5. og 6. September på Hotell Refsnes Gods.

Temaene var:
 • Overtredelsesgebyr, Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)
 • Det offentliges erstatningsansvar
 • Heftelser i fast eiendom
 • Husleiekontrakter i næringsforhold
 • Krav til aktsom adferd for å unngå erstatningsansvar
 • Terskel for å klassifisere som mangel ved kjøp av fast eiendom
 • Fordeling av kostnader i eierseksjonssameier
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Leif Petter Madsen, Advokat(H) Wikborg Rein
 • Harald Benestad Anderssen, Stipendiat, Juridisk Fakultet, Universitet i Tromsø

2013

Seminaret ble avholdt 6. og 7. September på Hotell Refsnes Gods.

Temaene var:
 • Panterettslige emner knyttet til prioritet
 • Bevisbedømmelse i sivile saker
 • Praktisk mekling og rettsmekling
 • Forsikringsordninger og utenrettslige klageordninger i boligomsetningsprosessen
 • Mangler i eierseksjonssameier
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett
 • Harald Benestad Anderssen, Stipendiat, Juridisk Fakultet, Universitet i Tromsø

2012

Seminaret ble avholdt 7. og 8. September på Hotell Refsnes Gods.

Temaene var:
 • Bevissikring utenfor rettssak
 • Internasjonalt verneting
 • Prosedyre for domstolene
 • Erstatningsrettslig vern ved rådighetsinnskrenkning/ båndlegging av fast eiendom i relasjon til EMK
 • Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold
 • Praktisk håndtering av nedbemanningsprosesser
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett
 • Runar Homble, Advokat og Partner i Homble Olsby Advokatfirma AS

2011

Seminaret ble avholdt 2. og 3. September på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Tilrettelegging og salg av næringseiendom
 • Bruksordning tilknyttet privat veigrunn
 • Advokaters taushetsplikt samt prosedyrer ved Mekling og Rettsmekling
 • Urbant jordskifte
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Leif Petter Madsen, Advokat(H) Wikborg Rein
 • Ove Arne Flø, Jordskiftedommer, Akershus og Oslo Jordskifterett

2010

Seminaret ble avholdt 3. og 4. September på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Matrikkelloven
 • Byggesaksdelen i plan og bygningsloven
 • Myndighetsutøvelse, ugyldighet og erstatning i forbindelse med rettsregler om eierrådighet og samfunnskontroll
 • Aktiv saksstyring i sivile saker
 • Forbudet mot tilbakevirkende lovgivning
 • Tilkjennelse av saksomkostninger i sivile saker
Forelesere var:
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett

2009

Seminaret ble avholdt 28. og 29. August på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Kjøp av fast eiendom. Kontraktsbrudd og dekningssalg i et fallende eiendomsmarked
 • Oppgjørs- og sikkerhetsrutiner i en krisetid, herunder om sikring av meglerens vederlag
 • Privatrettslige forholds betydning i plan- og bygningsretten
 • Bruksendring i plan- og bygningsretten
 • Etikk og rettssikkerhet ved bruk av sakkyndige i sivile saker. Belyst med utgangspunkt i forsikringsselskapenes bruk av interne etterforskere
 • Arealplaners betydning for utmåling av erstatning ved ekspropriasjon
 • Betydningen av EMK i sivile saker
 • Fravær (uteblivelse) og oppfriskning etter ny tvistelov
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Trygve Bergsåker, Førsteamanuensis dr.juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett

2008

Seminaret ble avholdt 29. og 30. August på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Utviklingstrekk og nyere rettspraksis innen fast eiendoms rettsforhold – med hovedvekt på Avhendings- og Bustadoppføringslova
 • Eiendomsmegling – Enkeltspørsmål knyttet til eiendomsmeglerens omsorgsplikt og god meglerskikk
 • Dispensasjon etter plan- og bygningsloven
 • Juristroller og juristetikk i retten etter tvisteloven - dommere og advokater. Noen enkeltpunkter og problemstillinger
 • Adgangen til å fremlegge utenrettslige forklaringer som bevis i sivile saker
 • Domstolenes adgang etter tvisteloven til å avskjære bevis
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Trygve Bergsåker, Førsteamanuensis dr.juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett

2007

Seminaret ble avholdt 24. og 25. August på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Eiendomsprosjekter - Rettslige problemstillinger ved tilrettelegging og salg av nye boligprosjekter
 • Kommunale utbyggingsavtaler
 • Allmenhetens rettigheter i strandsonen
 • Rettsmidler etter ny tvistelov
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Trygve Bergsåker, Førsteamanuensis dr.juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Nils Terje Dalseide, Sorenskriver ved Sør-Østerdal Tingrett

2006

Seminaret ble avholdt 24. og 25. August på Hotell Jeløy Radio.

Temaene var:
 • Utvalgte emner fra Avhendingslova, med hovedvekt på ny rettspraksis
 • Utvalgte emner fra Bustadoppføringslova
 • Advokatetikk i relasjon til saksforberedelse og hovedforhandling i sivile saker
 • Ny tvistemålslov
Forelesere var:
 • Jens Edvin A. Skoghøy, Høyesterettsdommer dr.juris, Norges Høyesterett
 • Trygve Bergsåker, Førsteamanuensis dr.juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Stein Husby, Sorenskriver ved Kongsberg TingrettPriser

OvernattingHotell Refsnes Gods, Moss (Bestilles via kursarrangøren)Pris
17. oktoberEnkeltrom m/frokostkr 1 450,-
18. oktoberEnkeltrom m/ konferansepakke, 3 -retters Grande Meny fredag kveld, kaffe/te/vann og frukt i møterommet, lunsj med kalde og varme retter, gratis WIFI og parkering, mv.kr 2 670,-

KursavgiftInkludert kursdokumentasjonkr 5 900,-

For deltagere som ikke bor på hotellet kommer et tillegg til kursavgiften på kr 1.830,- som dekker møteromsleie, parkering, møteromservering samt lunsj og 3 retters Grande Meny fredag kveld.

Hotellrom og dagopphold gjøres opp av den enkelte med hotellet direkte.

PÅMELDING


Prior tempore, potior jure.


Påmelding >>